ETT URVAL AV VÅRA UPPDRAG
Våra uppdrag ger oss så mycket glädje. Vi drivs av de unika utmaningar och möjligheter som finns hos varje uppdragsgivare. Här delar vi med oss av några exempel!
Patientupplevelsen på SÖS röntgenklinik
Uppdraget handlade om: Tjänstedesign, Utforska användarbehov, Identifiering av behovsgrupper, Patientresor, Idégenereringsworkshops, Prototypa, Grafisk design
Bakgrund: Uganda är ett land med en mycket ung befolkning (77% är under 30 år) och med en mycket hög arbetslöshet (64% av alla mellan 18-30 år är arbetslösa). Samtidigt är Uganda världens mest entreprenöriella land där en stor del av befolkningen driver egna företag. För att driva företag är det en hel del kunskaper man måste få med sig, allt från hur man skapar attraktiva värdeerbjudanden till bokföring och sälj. Här hjälpte vi ingenjörsstudenten Marcus Nygren att samskapa en digital läroplattform för att underlätta entreprenörskap.
Läs mer
Policylabb som metod för att hitta rätt styrmedel för hållbar konsumtion
Uppdraget handlade om: Policylabb, Hållbar konsumtion, Medborgarinvolvering
Bakgrund: Uganda är ett land med en mycket ung befolkning (77% är under 30 år) och med en mycket hög arbetslöshet (64% av alla mellan 18-30 år är arbetslösa). Samtidigt är Uganda världens mest entreprenöriella land där en stor del av befolkningen driver egna företag. För att driva företag är det en hel del kunskaper man måste få med sig, allt från hur man skapar attraktiva värdeerbjudanden till bokföring och sälj. Här hjälpte vi ingenjörsstudenten Marcus Nygren att samskapa en digital läroplattform för att underlätta entreprenörskap.
Läs mer
Mot en mer kundcentrerad telekomindustri
Uppdraget handlade om: Service design, Business Design, Kundresor
Bakgrund: Vår kund är en av världens ledande leverantörer av informations- och kommunikationsteknik. Ca 40 procent av världens mobiltrafik går genom deras nätverk. Trots att tekniken i nätverken är oerhört avancerad är detta företag fast beslutet att utveckla lösningar som inte bara är tekniskt revolutionerande utan också intuitiva och lätta att använda.
Läs mer
Systeminnovation - alla barn ska klara skolan
Uppdraget handlade om: Systeminnovation, systemdesign, missionsorienterat arbetssätt, utbildning
Bakgrund: Uganda är ett land med en mycket ung befolkning (77% är under 30 år) och med en mycket hög arbetslöshet (64% av alla mellan 18-30 år är arbetslösa). Samtidigt är Uganda världens mest entreprenöriella land där en stor del av befolkningen driver egna företag. För att driva företag är det en hel del kunskaper man måste få med sig, allt från hur man skapar attraktiva värdeerbjudanden till bokföring och sälj. Här hjälpte vi ingenjörsstudenten Marcus Nygren att samskapa en digital läroplattform för att underlätta entreprenörskap.
Läs mer
Att skala upp tjänstedesign i den kommunala verksamheten
Uppdraget handlade om: Medborgarinvolvering, Tjänstedesign, Service design, organisationsutveckling
Bakgrund: Förnyelseenheten hos Nacka Kommun ville använda den användarcentrerade metoden tjänstedesign, för att bli än bättre på att lyssna på sina medborgare och agera utifrån deras behov. De ville skapa förutsättningar internt för att använda arbetssättet till att tackla de utmaningar som finns inom kommunens olika verksamheter.
Läs mer
Invånarcentrerad förbättring av bygglovsprocessen
Uppdraget handlade om: Tjänstedesign, Strategi, Invånarcentrerad utveckling
Bakgrund: Uganda är ett land med en mycket ung befolkning (77% är under 30 år) och med en mycket hög arbetslöshet (64% av alla mellan 18-30 år är arbetslösa). Samtidigt är Uganda världens mest entreprenöriella land där en stor del av befolkningen driver egna företag. För att driva företag är det en hel del kunskaper man måste få med sig, allt från hur man skapar attraktiva värdeerbjudanden till bokföring och sälj. Här hjälpte vi ingenjörsstudenten Marcus Nygren att samskapa en digital läroplattform för att underlätta entreprenörskap.
Läs mer
Ladda fler...
Tjänsteutveckling av en startup inom hälso- och sjukvård
Uppdraget handlade om: Medtech, Strategi, Behovsgrupper, Digitalt, Digitalisering, Startups
Bakgrund: Varje år drabbas ca 15 miljoner människor i världen av stroke. Detta medför att hjärt- och kärlsjukdomar är en av de främsta anledningarna till att människor dör världen över. Orsaken är i många fall en sen diagnos. Coala Life har utvecklat en unik ny digital lösning som möjliggör att personer med hjärtproblem själva kan registrera både hjärtljud, EKG och hjärtfrekvens. Detta medför att många fler hjärtsjukdomar skulle kunna upptäckas och behandlas i tid. Men precis som med hjärtat vill man inte chansa inför en lansering av en ny produkt. Expedition Mondial fick därför i uppdrag att med utgångspunkt i Coalas befintliga produkt och tjänst förstå kundens behov, förväntan och kontext i syfte att kartlägga när, var, hur och varför Coalas lösning skulle kunna stötta som bäst.
Läs mer
Behovsdriven digitalisering för Socialstyrelsen
Uppdraget handlade om: Digitalisering, Digitala kanaler, Service, design, Tjänstekoncept, Strategi
Socialstyrelsen stöttar idag hälso- och sjukvården i sjukskrivningsprocesser i form av ett digitalt plattform som samlar och åskådliggör evidensbaserad kunskap och rekommendationer - Försäkringsmedicinskt beslutsstöd (FMB). Syftet med projektet var att utifrån djup kunskap om läkarna och de övriga intressenters förutsättningar dels förstå vilka förändringar kunde göras i det befintliga stödet och dels undersöka bredare för att förstå hur nästa generations digitala stöd borde utformas för att säkerställa att vården har enkel, relevant och lättillgänglig information både vid diagnos- och sjukskrivningsprocesserna.
Läs mer
Förbättrat digitalt stöd för rådgivning i samskapande med medlemmar
Uppdraget handlade om: Tjänstedesign, Strategi, Utbildning, Webb, Digitala kanaler, Digitalisering, Effektivisering, Rådgivning, Förändringsledning
Bakgrund: Enligt en undersökning bland Unionens medlemmar som kontaktat deras fackliga rådgivning hade ca 60 procent försökt hitta svar på www.unionen.se innan de kontaktade Unionen. Orsaker till att de ringde var att de inte hittade det de sökte och att de ville säkerställa att den generella informationen man hittat gäller ens specifika fall. Unionen ville därför utveckla sin webb så att medlemmarna snabbt kunde få hjälp där vid enklare ärenden istället för att ringa in.
Läs mer
Medborgarinvolvering för att göra det enklare att resa kollektivt
Uppdraget handlade om: Tjänstedesign, Strategi, Invånarcentrerad utveckling, Utbildning, Kollektivtrafik, Biljettzonsystem, Förändringsledning
Bakgrund: Västtrafik har idag över 70 olika zoner i kollektivtrafiken. Nu vill Västtrafik göra det enklare att åka kollektivt och en viktig del i det är ett enklare zonsystem. Västtrafik ville därför förstå invånarnas farhågor och förväntningar innan inriktningsbeslut fattades om den framtida zonindelningen. Projektet genomfördes i samarbete med Intermetra.
Läs mer
Teaching Service Design in Nairobi
Uppdraget handlade om: Utbildning, Kundresor, Tjänstekarta, Design thinking, Service design, Afrika, Kenya
Bakgrund: Ekonomistyrningsverket (ESV) har kontroll på statens finanser, utvecklar ekonomistyrningen och granskar Sveriges EU-medel. ESV har många olika målgrupper och för att kunna utveckla sitt stöd till de olika grupperna ville de först skapa sig en bild av deras målgrupper.
Läs mer
Tjänstedesign för att minska mangoförlusterna
Uppdraget handlade om: Tjänstedesign, Service design, Systemdesign
Bakgrund: Odling är en av de viktigaste inkomstkällorna i Kenya och mer än 75% av befolkningen är beroende av jordbruk för sin mat och inkomst. Mango är en viktig gröda och produktion har de senaste åren ökat med ca 400%. Dessvärre går en stor del av mangoproduktionen förlorad (> 25%) under och efter skördeprocessen.
Läs mer
Ladda fler...
Trafikförvaltningen skyltar om- utifrån resenärers logik
Uppdraget handlade om: Kollektivtrafik, Kundresor, Kundupplevelse, Design thinking, Användarupplevelse, Medarbetarupplevelse
Bakgrund: Under i juli 2017 öppnade Citybanan, en omdirigering pendeltågstrafiken i centrala Stockholm med två nya pendeltågsstationer, Stockholm City och Stockholm Odenplan. Varje dag görs cirka 269 000 resor med pendeltågen och den nya 6 km långa pendeltågstunneln tillåter att kapaciteten fördubblas och att tågen kan gå tätare och punktligare. I och med att de nya pendelstationerna kopplas samman med befintliga tunnelbanestationer, kommer utmaningen för resenärerna att hitta inom och ut ur dessa stationer öka avsevärt. Expedition Mondial fick därför förtroendet av Trafikförvaltningen att tillsammans med resenärerna skapa ett system som underlättar att hitta rätt.
Läs mer
En förbättrad pendlarbiljett och mobilapp utifrån resenärernas behov
Uppdraget handlade om: Kollektivtrafik, Mobilapplikation, Digitalt, Användarupplevelse
Bakgrund: Idag bor, arbetar och rör sig allt mer människor i Mälardalen. Att pendla mellan bostad och arbete eller studier tillhör vardagen för många invånare. För att bättre möta dagens och framtidens pendlare och deras behov genomför de kollektivtrafikansvariga i Stockholm, Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötlands län en rad satsningar för att förbättra den regionala tågtrafiken i Mälardalen. En stor och viktig satsning är Movingo, den nya pendlarbiljetten för lokal och regional trafik i Mälardalen. I utvecklandet av den kommande mobilapplikationen för Movingo, fick Expedition Mondial i uppdrag av den regionala kollektivtrafiktrafikmyndigheten i Sörmland (SKTM) och Mälardalstrafik AB, MÄLAB, att under september månad utföra tester och utvärderingar av appen tillsammans med resenärer.
Läs mer
Gemensam målbild för Göteborgs nya linbana
Uppdraget handlade om: Tjänstedesign, Kundupplevelse, Utbildning, Kollektivtrafik, Besöksnäring, Linbana, Förändringsledning
Bakgrund: Göteborgs stad och Västtrafik planerar för ett nytt trafikslag, en linbana över Göta Älv. Linbanan ska bli en integrerad del i kollektivtrafiken för vardagsresenärer, men väntas även locka besökare och turister. Med i utvecklingsprojektet är många olika aktörer förutom Västtrafik, exempelvis Sweco som bl a bygger stationerna samt Trafikkontoret inom Göteborgs Stad. En av utmaningarna var att samla alla kring samma målbild.
Läs mer
Samskapande av Vasamuséet nya entré
Uppdraget handlade om: Arkitektur, Tjänstedesign, Medarbetarupplevelse, Besökarupplevelse
Bakgrund: Sedan Vasamuseet byggdes 1987 har mycket förändras. Ett ständigt ökande besökarantal, en digital mognad och ett nytt säkerhetsläge i samhället gör att verksamheten stegvis måste anpassa sig till förändrade krav och förväntningar från besökarna. 2016 genomförde Vasamuseet i samarbete med Expedition Mondial ett tjänstedesignprojekt där vi identifierade vilka åtgärder som var viktiga att genomföra för en bättre helhetsupplevelse anpassat till dagens förutsättningar. Entréområdet identifierades som ett särskilt viktigt område då det spelar en central roll både före, under och efter besöket och dessutom är en arbetsplats som måste fungera väl för medarbetarna. Nu har Vasamuseet, tillsammans med Statens Fastighetsverk (SFV) och husarkitekt Pär Ahlbom, gått vidare i processen och beslutat att genomföra en ombyggnad i entréområdet. Målet med den nya entrén är att möjliggöra ett gott besökarflöde, god tillgänglighet, en god arbetsmiljö och en bra säkerhetsnivå.
Läs mer
Tjänstedesign för hållbara städer och Agenda 2030
Uppdraget handlade om: Agenda 2030, Hållbara städer, Hållbarhet, Design Thinking, Tjänstedesign, Co-creation, Samkunskapande, Facilitering, Visualisering
Bakgrund: Under 2017, 2018 och 2019 har Mistra Urban Futures Stockholmsnod arbetat för att forska, samverka och samla regionala aktörer som arbetar med Agenda 2030 och mål 11: hållbara städer och samhällen. Expedition Mondial har stöttat med design thinking/ tjänstedesign som metod för att arbetet ska utgå ifrån en förståelse för invånare och intressenter i regionen.
Läs mer
Ambitionen "Sveriges nöjdaste kunder inom kollektivtrafik"
Uppdraget handlade om: Kundresor, Design thinking, Tjänstedesign, Kundupplevelse
Bakgrund: Hallandstrafiken har det ambitiösa målet att år 2020 ha Sveriges nöjdaste kunder inom kollektivtrafik. För att komma dit vill Hallandstrafiken kontinuerligt jobba utifrån kundens behov, beteenden och vardag.  Hallandstrafiken stod inför att ta fram en kundupplevelsestrategi, kundlöfte och ett kundcentrerat arbetssätt.
Läs mer
Ladda fler...
Kartläggning av medlemslivscykeln & metodutbildning i organisationen
Uppdraget handlade om: Tjänstedesign, Tjänstekarta, Strategi, Lojalitet, Utbildning, Kompetensutveckling, Förändringsledning
Bakgrund och uppdrag: Uppdraget var att ta fram en övergripande kundresa med problem- och utvecklingsområden för att visualisera medlemmarnas behov, beteende och förväntningar på medlemskapet i Unionen. Utgångspunkten var att skapa en resa över Unionens medlemslivscykel för att i denna identifiera vilka tillfällen medlemmar funderar på att lämna samt vad man kunde göra för att undvika utträden.    Utifrån medlemmarnas behov och förväntningar skulle också ett ramverk byggas för att kunna mappa in nuvarande insikter, tjänster och service samt identifiera prioriterade och nya utvecklingsbehov. Projektet var samtidigt också ett lärtillfälle för några av Unionens medarbetare där de både i teori och praktik själva fick testa på de olika momenten inom tjänstedesign. Målet  var att de själva efteråt skulle kunna använda metoderna och verktygen i vardags, men med lite stöd till att börja med.
Läs mer
Samskapande och protypande tillsammans med museumbesökare
Uppdraget handlade om: Från kundresa till synligt resultat, Kundupplevelse, Kundresor, Behovsgrupper, Tjänstekoncept
Bakgrund: Västtrafik har idag över 70 olika zoner i kollektivtrafiken. Nu vill Västtrafik göra det enklare att åka kollektivt och en viktig del i det är ett enklare zonsystem. Västtrafik ville därför förstå invånarnas farhågor och förväntningar innan inriktningsbeslut fattades om den framtida zonindelningen. Projektet genomfördes i samarbete med Intermetra.
Läs mer
Införande av Design Thinking i en företagsinkubator
Uppdraget handlade om: Startups, Design thinking, Business Design, Entreprenörsskap
Bakgrund: I ett samarbete med Movexum företagsinkubator genomförde vi under våren 2017 en pilotstudie där vi utforskade vi hur Design Thinking kunde integreras i inkubatorns befintliga Lean Startup-process. Syftet var att säkerställa att entreprenörernas innovationer byggde på verkliga kundbehov. Två startups fick delta i pilotstudien och lära sig hur de kunde involvera potentiella kunder tidigt i företagets erbjudandeutveckling.Vi såg att entreprenörerna fick ett bra styrmedel för att prioritera sin tid. Det blev tydligt vad de borde prioritera för att skapa relevans för sin målgrupp och de skapade därmed också värde för företaget. Efter pilotstudien gjorde vi en gemensam reflektion för att utvärdera och vidareutveckla hur de kunde arbeta på detta sätt. Movexum fann att Design Thinking såg ut att fungera väl tillsammans med deras befintliga Lean Startup-process. Nu planerar Movexum att använda Expedition Mondials koncept i sin affärsrådgivning.
Läs mer
Tjänstedesignutbildning för sociala entreprenörer
Uppdraget handlade om: Utbildning, Design thinking, Entreprenörsskap
Bakgrund: SE Forum är en icke vinstdrivande organisation som förespråkar ansvarsfullt företagande lösningar för att hantera globala utmaningar i samhället. Med över 10 års erfarenhet av att stödja socialt entreprenörskap, SE Forum en av Sveriges ledande organisationer inom området socialt företagande.
SE Outreach Accelerator är ett sex månaders acceleratorsprogram för sociala entreprenörer som driver företag med inriktning på sociala och miljöfrågor på tillväxtmarknader. Programmet hjälper entreprenörer att påskynda sina företag så att deras innovativa idéer kan förändra världen. Entreprenörernas satsningar handlade detta år om  solenergi, jordbruk, renhållning, återvinning, utbildning, etiskt mode och sjukvård och deltagarna var från sju olika länder.
Läs mer
Kundresor för att förbättra användarupplevelsen
Uppdraget handlade om: Kundresa, Service design, Tjänstedesign, Offentlig sektor
Bakgrund: Ekonomistyrningsverket (ESV) har kontroll på statens finanser, utvecklar ekonomistyrningen och granskar Sveriges EU-medel. ESV har många olika målgrupper och för att kunna utveckla sitt stöd till de olika grupperna ville de först skapa sig en bild av deras målgrupper.
Läs mer
Morgondagens trafikinformationstjänster
Uppdraget handlade om: Trafik, Digitalisering
Bakgrund: Hur kan trafikinformation hjälpa bilister göra smartare resval vid störningar i Stockholmstrafiken? Den frågan fick vi på Expedition Mondial från Trafikverket. Tillsammans med Stockholm Stad, Trafikförvaltningen SLL(SL) har de ett löpande samarbete i den gemensamma organisationen Trafik Stockholm och alla blev de deltagare i projektet. Frågan blev än mer aktuell i och med det snökaos som drabbade Stockholm i början av november 2016.
Läs mer
Ladda fler...
Digitalisering av entreprenörsutbildning i Uganda
Uppdraget handlade om: Entreprenörsskap, Afrika, Tjänstedesign, Service design
Bakgrund: Uganda är ett land med en mycket ung befolkning (77% är under 30 år) och med en mycket hög arbetslöshet (64% av alla mellan 18-30 år är arbetslösa). Samtidigt är Uganda världens mest entreprenöriella land där en stor del av befolkningen driver egna företag. För att driva företag är det en hel del kunskaper man måste få med sig, allt från hur man skapar attraktiva värdeerbjudanden till bokföring och sälj. Här hjälpte vi ingenjörsstudenten Marcus Nygren att samskapa en digital läroplattform för att underlätta entreprenörskap.
Läs mer
Undervisning i en användarcentrerad approach för cirkulär ekonomi
Uppdraget handlade om: cirkulär ekonomi, hållbarhet, Tjänstedesign, användarcentrerad verksamhetsutveckling, service design, hållbar produktion och konsumtion
Bakgrund: HDK tog in Expedition Mondial för att hålla en 2 timmars föreläsning, samt en heldagsworkshop med fokus på hållbarhet och att designa med en användarcentrerad approach för en cirkulär ekonomi.
Läs mer
En miljö- och hälsoutmaning på systemnivå i Kenya
Uppdraget handlade om: Service design, tjänstedesign, kundresa, användarresa, systemkartläggning, beteendegrupper, hållbarhet, miljö, Kenya
Bakgrund: Under 2018 och 2019 samarbetade Expedition Mondial med SEI Stockholm Environment Institute och använde en service design-approach för att förstå en stor miljö- och hälsoutmaning i Kenya. Genom att involvera och kartlägga ett helt system av användare och intressenter, kunde vi visualisera och beskriva var i systemet förändringar krävs.
Läs mer
Medborgarinvolvering i Skärholmen
Uppdraget handlade om: Tjänstedesign, Service design, Behovsgrupper, Kundresor
Bakgrund: Medborgarkontoret i Skärholmen hjälper uppåt 80 000 invånare/ år att navigera i samhällets olika system. Det kan handla om information om förskola, ekonomiskt bistånd, migrationsfrågor och bostad, men också vägledning i hur de praktiskt ska gå tillväga för att interagera med myndigheter eller kommunen i de här frågorna.
Läs mer
Design Thinking utbildning till studenter i Digital management
Uppdraget handlade om: Trafik, Digitalisering
Bakgrund: Expedition Mondial blev tillfrågade att vara “Industry Leader” inom Design Thinking för Masterprogrammet “Digital Management” på Hyper Island. Tillsammans med Jenny Theolin från Hyper Island skapade vi en utbildning med syftet att att få studenterna att börja tänka mer som tjänstedesigners.
Läs mer
ORGANISATIONER VI HAR ARBETAT MED