Tillbaka
Behovsdriven digitalisering för Socialstyrelsen
Uppdraget handlade om: Digitalisering, Digitala kanaler, Service, design, Tjänstekoncept, Strategi
Socialstyrelsen stöttar idag hälso- och sjukvården i sjukskrivningsprocesser i form av ett digitalt plattform som samlar och åskådliggör evidensbaserad kunskap och rekommendationer - Försäkringsmedicinskt beslutsstöd (FMB). Syftet med projektet var att utifrån djup kunskap om läkarna och de övriga intressenters förutsättningar dels förstå vilka förändringar kunde göras i det befintliga stödet och dels undersöka bredare för att förstå hur nästa generations digitala stöd borde utformas för att säkerställa att vården har enkel, relevant och lättillgänglig information både vid diagnos- och sjukskrivningsprocesserna.
Socialstyrelsen har i uppdrag att stödja och utveckla hälso- och sjukvården genom att bland annat ta fram föreskrifter, kunskapsstöd och statistik. I detta uppdrag användes tjänstedesign som verktyg för att undersöka hur man bättre kan stötta läkare och andra aktörer med ett nytt kunskapsstöd i syfte att uppnå en god sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess. Målet var att både förstå stödets informationsinnehåll med också hur detta kan integreras i användarnas vardag för att svara mot deras förutsättningar och behov.

Arbetet tog avstamp i tidigare rapporter och insikter för att bygga vidare på befintlig kunskap. Denna kunskap summerades och visualiserades så att projektgruppen gemensamt kunde diskutera och prioritera de områden som var av störst vikt att undersöka för att ge ett bra resultat.

Syftet med projektet var att utifrån djup kunskap om läkarna och de övriga intressenters förutsättningar dels förstå vilka förändringar kunde göras i det befintliga stödet och dels undersöka bredare för att förstå hur nästa generations stöd borde utformas för att säkerställa att vården har enkel, relevant och lättillgänglig information både vid diagnos- och sjukskrivningsprocesserna. För att förstå hela systemet som påverkar sjukskrivningsprocesserna så genomfördes djupintervjuer samt samskapande digitala workshops med både läkare, Försäkringskassan samt rehabkoordinater. Projektteamet från Socialstyrelsen var involverade i tjänstedesignarbetet för internt lärande men även för själva på djupet förstå intressenterna samt att löpande kunna justera arbetet för att få ut maximal effekt.

Vad blev resultatet?
Resultatet blev djupa insikter kring användarnas förutsättningar och behov samt konkreta förslag hur det befintliga stödet kan vidareutvecklas för att bättre stötta utifrån vårdens processer. Vidare resulterade arbetet i vägledande principer samt en tydlig bild av de kompletterande komponenter som nästa generation av kunskapsstödet bör innehålla för att än bättre stötta vården i diagnos- och sjukskrivningsprocesserna.

Vad tyckte Socialstyrelsen?
Syftet med denna insats var att testa ut idéer och landa i ett eller flera konkreta konceptförslag och tydliga krav på det fortsatta arbetet utifrån användarnas behov och förutsättningar. Resultatet är är djupa insikter som underlättar för oss att prioritera utifrån värdet för användarna samt tydliga lösningsförslag som går att agera på.
Bildgalleri