Tillbaka
Policylabb som metod för att hitta rätt styrmedel för hållbar konsumtion
Uppdragsgivare: Konsumentverket
Uppdraget handlade om: Policylabb, Hållbar konsumtion, Medborgarinvolvering
Bakgrund: För att uppnå en mer miljömässigt hållbar konsumtion finansierade Vinnova ett projekt där Konsumentverket tillsammans med Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen, samarbetade för att hitta rätt styrmedel inom tre produktområden: konsumtion av livsmedel, textil och boendevanor.

För att utforska vilka regelverk som behövs och hur de skulle tas emot av olika aktörer fick vi i uppdrag att driva ett policylabb-arbete för att hjälpa dem utveckla och utvärdera förslag på sådana styrmedel utifrån användarcentrerade metoder. Det huvudsakliga syftet var att prioritera och genom experiment utvärdera styrmedel inom de tre produktområdena.

Hur gick projektet till?
I ett första steg tog projektteamet fram flera förslag på styrmedel inom varje produktområde, som sedan testades med konsumenter. Utifrån konsumenternas kommentarer och prioritering konkretiserade projektgruppen ett av förslagen inom varje produktområde ytterligare. De förslagen gick vidare till experimentdelen. 

Experimenten utfördes med en deltagare i taget där vi med hjälp av visuellt material försatte deltagaren i ett scenario där styrmedlet skulle verka. Steg för steg fick deltagaren kommentera  kring utmaningar och möjligheter. Utöver det visuella materialet fanns en frågeguide med områden som samskapats tillsammans med projektteamet. Det visuella materialet och frågeguiden fungerade som stöd för en mer öppen dialog kring styrmedlet. 

Under utförandet av experimenten fanns möjlighet till medlyssning från projektgruppen. Detta både för att få en insyn i hur experiment kan genomföras (metodik) och för att själva få möjlighet att ställa kompletterande frågor. Efter genomförda experiment utvärderades dessa och resultatet sammanställdes och presenterades följt av en workshop där projektteamet fick tid till reflektion och tankar om hur detta skulle tas vidare.


Vad blev resultatet?
Projektet resulterade i en mängd förslag på styrmedel som testades och justerades under workshops och experiment med användare. Detta ledde fram till viktiga insikter för projektgruppen kring styrmedlens potentiella konsekvenser och kontext samt bättre förståelse för olika aktörer som faktiskt berörs av dem. Vi presenterade även rekommendationer för vidareutveckling av styrmedlen med syfte att uppnå största möjliga värde.


Vad tyckte uppdragsgivaren?
"För mig som beställare och för projektgruppen fungerade samarbetet med Expedition Mondial bra. De ledde arbetet på ett sätt så att alla var med på noterna, vilket var viktigt eftersom de flesta inte hade någon tidigare erfarenhet av policylabb.”
– Johan Jarelin, Konsumentverket